:: ورود به سامانه  :: فرم تقاضای همکاری
 
فرم تقاضای همکاری با بنیاد علمی آموزشی قلم چی (وقف عام)
اطلاعات وارد شده توسط شما محرمانه تلقی می شود و نزد بنیاد محفوظ می ماند .
بنیاد مختار است تا در مورد همکاری یا عدم همکاری با شما پس از ارسال فرم تقاضای همکاری تصمیم بگیرد .
صحت اطلاعات وارد شده به عهده کاربر بوده و بنیاد می تواند در صورت عدم صحت اطلاعات آن پرونده را پیگیری ننموده و یا همکاری را قطع نماید .
قبل از شروع لطفا یک عکس پرسنلی دیجیتالی با فرمت JPG و با حداکثر اندازه ی 100K آماده کنید  .
در وارد نمودن کد ملی دقت نمائید ، کد ملی وارد شده توسط شما کد پیگیری فرم شما می باشد .
فرم تقاضای همکاری در چند صفحه می بایست تکمیل گردد .
در صورتی که بعد از تکمیل اطلاعات پرسنلی مابقی صفحات تکمیل نشد شما می توانید با وارد نمودن کد ملی خود در قسمت پیگیری فرم تقاضای همکاری  مابقی صفحات را نیز تکمیل نمائید .

 
 
پیگیری فرم تقاضای همکاری ارسال شده
لطفا کد ملی خود را وارد نمائید :    
 
 
SDTS.ir @2009